Categories

Personal docent i investigador

La Universitat d’Alacant s’ha dotat d’un Pla d’Ordenació Integral en el qual es contemplen les diferents funcions que ocupa el personal docent i investigador. Perquè siga un instrument eficaç i complisca els diferents objectius que comprèn –Pla d’Ordenació Docent, Pla d’Investigació, Model de Plantilla, Planes i Programes de Millora i Programa de Modulació del Complement Autonòmic– és necessari que en el seu desenvolupament participen activament tots els col•lectius i instàncies implicades.

Objectius

 1. Desenvolupar i aplicar el Pla d’Ordenació Integral de la Universitat d’Alacant.
 2. Desenvolupar un model de plantilla d’acord amb els principis establits en el POI i amb el futur Pla Plurianual de Finançament de les Universitats Valencianes.
 3. Incentivar, amb els programes i plans adequats, l’estabilització i la promoció del personal docent i investigador.
 4. Facilitar la participació en els programes de formació que contribuïsquen a incrementar la qualitat de la docència en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 5. Incrementar la mobilitat del personal docent i investigador

Propostes d’actuació

 • Afavorir la dotació de places que permeten la promoció a CU dels actuals TU i CEU que hagen obtingut l’habilitació o l’acreditació nacional.
 • Realitzar la interpretació més favorable del que estableix la Disposició Addicional segona de la Llei Orgànica 4/2007 i en la Disposició Addicional primera del RD 1312/2007 (reconeixement de la gestió realitzada en òrgans acadèmics unipersonals assimilables als càrrecs acadèmics recollits en l’Estatut de la UA), que permeta la promoció dels TEU doctors al TU.
 • Promoure l’estabilitat del PDI en formació que haja obtingut la seua acreditació com TU, mitjançant la creació d’aquelles places de TU que es troben dins de les previsions del POI.
 • Utilitzar les contractacions laborals indefinides per a aquells casos especials en els quals no siga possible la creació de places de TU. Entre aquests casos especials es trobarien les situacions de professors que no siguen ciutadans de la Unió Europea, el compliment dels acords subscrits per a l’estabilització dels contractats en els programes Ramón i Cajal, o similars, i les previsions que sobre professors col•laboradors contempla la Disposició Transitòria segona de la LOMLOU.
 • Definir i implementar plans específics de formació del PDI.
 • Incrementar l’oferta de cursos formatius no presencials.
 • Reconèixer de manera efectiva tota la docència oficial impartida a l’efecte del complement POI.
 • Facilitar als Departaments la gestió interna del POI.
 • Simplificar els procediments que condueixen a la ponderació dels diferents components contemplats en el POI per a la satisfacció dels incentius previstos. – Impulsar els diferents programes de mobilitat del professorat, especialment els destinats al professorat en formació.