Categories

Personal d’administració i serveis

Propostes d’actuació
(Inclou les aportacions i suggeriments rebuts en els actes de campanya electoral i a través del blog)

 • Elaborar un Pla d’Ordenació del PAS, en el termini màxim de 6 mesos, de manera que els seus resultats siguen aplicables en 2009 i que comprenga:
  • Un document de plantilla de PAS basat en criteris objectius.
  • Un sistema d’avaluació de l’acompliment que permeta establir un complement de productivitat al que puga tenir accés tot el Personal d’Administració i Serveis.
 • Actualitzar el document d’Anàlisi funcional dels diferents llocs de treball del PAS.
 • Elaborar una programació plurianual d’activitats de formació, amb la participació dels responsables dels serveis i unitats i els propis interessats i incrementar l’oferta de cursos no presencials.
 • Dissenyar una oferta formativa que siga quantitativament i qualitativa similar per als diferents llocs de treball, de manera que les oportunitats de formació siguen les mateixes per a tots.
 • Crear itineraris formatius que afavorisquen el desenvolupament de qualificacions específiques.
 • Incrementar la participació del PAS en accions de mobilitat internacional, promovent la seua participació en programes d’assessorament i cooperació, així com en intercanvis nacionals i internacionals.
 • Millorar el control de qualitat de les activitats de formació mitjançant enquestes d’avaluació del professorat, grau de satisfacció dels usuaris, etc.
 • Continuar millorant el sistema actual de promoció del personal: contingut, calendari i horari dels cursos i disseny de les proves d’avaluació.
 • Establir un procediment restringit per a l’accés a l’escala auxiliar des de l’escala bàsica de consergeries i suport.
 • Promoure la comunicació transversal i la coordinació entre els serveis de l’administració, que permeten un increment del treball en equip.
 • Millorar la coordinació entre els diferents nivells organitzatius.
 • Fer accessible a tot el PAS la RPT mitjançant la seua publicació i permanent actualització en la pàgina web del Servei de Gestió de Personal.
 • Incorporar a la nostra normativa pròpia totes aquelles mesures que, sense perjudici del servei, afavorisquen la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Establir una jornada única de 35 hores setmanals per a tot el PAS.
 • Ampliar en 1 mes el període de jornada reduïda a l’estiu, permetent que aquesta ampliació es distribuïsca a conveniència de l’interessat i en funció de les necessitats dels serveis en els períodes de l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre.
 • Flexibilitzar al máxim la reducció horària per atenció als majors sense perjudici de les necessitats del servei, de l’eficiència i de la racionalitat.
 • Analitzar la possibilitat, davant situacions concretes i justificades, de contemplar altres jornades i horaris especials distintes de les ja previstes en la normativa vigent, sense que això supose una reducció del nombre d’hores total a realitzar.
 • Estudiar amb els representants del personal la possibilitat d’incloure entre els supòsits contemplats en l’Ajuda Social, diversos costos derivats de l’atenció a persones ascendents.
 • Promoure la participació mitjançant la creació de premis a la iniciativa, reconeguts com a mèrit en l’expedient administratiu, i valorats en la provisió de llocs de treball.
 • Instar a la Conselleria, juntament amb la resta d’Universitats Públiques Valencianes que incloga en el nou Pla de Finançament els recursos necessaris per a l’aplicació d’aquestes de l’Acord Administració-Sindicats de 20 de Febrer de 2008, de la Taula Sectorial de la Funció Pública sobre condicions de treball per al període 2008-2011
 • Presentar amb caràcter urgent, i prèvia negociació amb els representants del personal, una proposta de modificació del barem a aplicar en els concursos de provisió de llocs de treball i després de la seua aprovació traure a concurs de manera immediata totes aquelles places vacants ocupades actualment en comissió de serveis.
 • Establir els mecanismes que permeten, incentiven i afavorisquen l’aplicació dels coneixements i l’experiència del PAS en les tasques docents i investigadores.
 • Promoure actuacions per a establir plans de jubilació anticipada i/o parcial en el marc de la legislació vigent.
 • Disminució de la jornada de treball fins a un màxim de dues hores diàries per a les persones majors de 60 anys, mantenint íntegres les retribucions.
 • Reduir el 50% la jornada laboral de les persones entre 63 i 65 anys i amb 30 anys de serveis prestats, mantenint íntegres les retribucions (els qui s’acullen a aquesta reducció haurien de jubilar-se necessàriament al complir 65 anys).
 • Continuar amb el desenvolupament del pla de qualitat mediambiental (Agenda 21).
 • Finalitzar el pla d’accessibilitat del campus amb les accions necessàries que permeten eliminar tota barrera arquitectònica.
 • Afavorir la participació del PAS en projectes d’investigació
 • Elaborar i desenvolupar un pla d’igualtat
 • Posada en funcionament de l’Escola Infantil.
 • Realitzar un estudi sobre la necessitat d’un centre de dia per a majors
 • Afavorir les iniciatives conduents a la implantació de l’administració electrònica.
 • Incentivar la pràctica de l’esport adaptat a les necessitats dels diferents col•lectius de la Universitat per a afavorir la vida saludable.
 • Estimular, impulsar i contribuir al desenvolupament de les iniciatives culturals propostes per tots els col•lectius que conformen la comunitat de la Universitat d’Alacant.
 • Prestar especial suport a les iniciatives que tinguen com a objectius el compromís social, la igualtat i la defensa dels drets humans.
 • Promoure les activitats culturals i d’extensió universitària i cultural la llengua vehicular de la qual siga el valencià
 • Intensificar el programa de “xarxes docents” en les diferents titulacions, promovent la participació conjunta de PDI, estudiants i PAS
 • Incrementar l’ús de les llengües estrangeres amb una oferta adequada de cursos i intercanvis
 • Habilitar l’accés dels carrils bici fins a les zones per als vianants de la UA.
 • Habilitar noves zones d’aparcament en les zones d’ampliació del Campus