Categories

Personal docent i investigador

Propostes d’actuació

 • Afavorir la dotació de places que permeten la promoció a CU dels actuals TU i CEU que hagen obtingut l’habilitació o acreditació nacional.
 • Realitzar la interpretació més favorable de l’establit en la Disposició Addicional segona de la Llei Orgànica 4/2007 i en la Disposició Addicional primera del RD 1312/2007 (reconeixement de la gestió realitzada en òrgans acadèmics unipersonals assimilables als càrrecs acadèmics recollits en l’Estatut de la UA), que permeta la promoció dels TEU doctors al TU.
 • Promoure l’estabilitat del PDI en formació que haja obtingut la seua acreditació com TU, mitjançant la creació d’aquelles places de TU que es troben dins de les previsions del POI.
 • Utilitzar les contractacions laborals indefinides per a aquells casos especials en els quals no siga possible la creació de places de TU, tals com els professors que no siguen ciutadans de la Unió Europea, el compliment dels acords subscrits per a l’estabilització dels contractats en els programes Ramón i Cajal, o similars, i les previsions que sobre professors col•laboradors contempla la Disposició Transitòria segona de la LOMLOU.
 • Aplicació del Pla d’Ordenació Integral de la UA (POI)
 • Reconèixer de manera efectiva tota la docència oficial impartida a l’efecte del complement POI.
 • Facilitar als Departaments la gestió interna del POI.
 • Simplificar els procediments conduents a la ponderació dels diferents components contemplats en el POI per a la satisfacció dels incentius previstos.
 • Adequar a les característiques de les diferents branques del coneixement el barem per a l’avaluació de l’activitat investigadora contingut en el POI.
 • Fomentar la implantació de titulacions conjuntes amb universitats europees i d’altres països, i impulsar la creació de Erasmus Mundus i de doctorats europeus
 • Incentivar l’oferta de formació contínua de postgrau, ajustada a les necessitats d’especialització i actualització del coneixement.
 • Intensificar el programa de “xarxes docents” en les diferents titulacions, promovent la participació conjunta de PDI, estudiants i PAS
 • Donar suport, fomentar i promocionar la docència en valencià.
 • Promoure la qualitat i la innovació educativa, millorant els serveis de formació, consultoria i assistència a la comunitat universitària.
 • Facilitar la preparació del PDI en el maneig de les TIC i potenciar l’aplicació d’aquestes com instrument docent
 • Incrementar l’ús de les llengües estrangeres amb una oferta adequada de cursos i intercanvis
 • Millorar i desenvolupar el sistema de garantia de qualitat docent.
 • Definir i implementar plans específics de formació del PDI, i incrementar l’oferta de cursos formatius no presencials.
 • Dotar de major flexibilitat a la gestió administrativa de la investigació.
 • Establir un marc jurídic que regule el funcionament del Parc Científic.
 • Desenvolupar un pla de màrqueting de l’activitat investigadora integrat en el pla de comunicació de la Universitat d’Alacant.
 • Donar suport a grups d’investigació emergents i incrementar el programa de captació de talents (SÈNIOR).
 • Impulsar i donar suport els projectes d’investigació en matèria de Cooperació al Desenvolupament.
 • Impulsar els diferents programes de mobilitat del professorat, i fomentar les estades d’investigadors de la Universitat d’Alacant en universitats i empreses de rellevància internacional.
 • Elaborar un reglament d’usos lingüístics que fixe uns criteris generals per als usos administratius i institucionals.
 • Potenciar a l’àrea de suport a la docència del Servei d’Informàtica.
 • Estimular, impulsar i contribuir al desenvolupament de les iniciatives culturals propostes per tots els col•lectius que conformen la comunitat de la Universitat d’Alacant
 • Promoure les activitats culturals i d’extensió universitària la llengua vehicular de la qual siga el valencià
 • Continuar amb el desenvolupament del pla de qualitat mediambiental (Agenda 21).
 • Finalitzar el pla d’accessibilitat del campus amb les accions necessàries que permeten eliminar tota barrera arquitectònica.
 • Prestar especial suport a les iniciatives que tinguen com a objectius el compromís social, la igualtat i la defensa dels drets humans.
 • Elaborar i desenvolupar un pla d’igualtat
 • Posada en funcionament de l’Escola Infantil.
 • Realitzar un estudi sobre la necessitat d’un centre de dia per a majors
 • Habilitar l’accés dels carrils bici fins a les zones per als vianants de la UA.
 • Habilitar noves zones d’aparcament en les zones d’ampliació del Campus.
  Construir la nova Facultat d’Educació.
 • Incentivar la pràctica de l’esport adaptat a les necessitats dels diferents col•lectius de la Universitat per a afavorir la vida saludable.