Categories

Personal d’administració i serveis

El Personal d’Administració i Serveis constitueix un element essencial per al desenvolupament de l’activitat universitària.
Els processos d’actualització operats en l’estructura d’aquest col•lectiu han de completar-se amb l’elaboració d’un document que, basat en criteris objectius, permeta ordenar-ne el creixement de les plantilles. La recent aprovació del POI d’una banda i per una altra l’aprovació de la reestructuració dels centres de la Universitat d’Alacant ens aporten elements importants per a una adequada planificació de la plantilla de Personal d’Administració i Serveis a mitjà termini.
La formació del personal és un element clau per a garantir una administració i uns serveis universitaris de qualitat i, en conseqüència, és necessari prestar especial atenció al disseny d’una programació plurianual d’activitats formatives adequada a les necessitats dels distints col•lectius, unitats i llocs de treball.
És també necessari incidir en el fet que, encara que en l’ultima època han estat importants els avanços realitzats en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar, hem de romandre atents per a incorporar totes aquelles millores que contribuïsquen en major mesura a aquesta conciliació.

Objectius

 1. Configurar una plantilla de Personal d’Administració i Serveis equilibrada i ajustada a les necessitats de l’organització.
 2. Proporcionar al Personal d’Administració i Serveis una formació adequada a les seues funcions i tasques que garantisca la qualitat de la gestió,.
 3. Continuar possibilitant la promoció del Personal d’Administració i Serveis i el desenvolupament d’itineraris professionals.
 4. Mantenir la Universitat d’Alacant al capdavant de les institucions quant a mesures encaminades a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Propostes d’actuació

 • Elaborar un Pla d’Ordenació del PAS en el termini de 6 mesos, de manera que els resultats siguen aplicables en 2009, que comprenga:
  • Un document de plantilla de PAS basat en criteris objectius.
  • Un sistema d’avaluació de l’acompliment que permeta establir un complement de productivitat al que puga tenir accés tot el Personal d’Administració i Serveis.
 • Elaborar una programació plurianual d’activitats de formació (cursos, tallers, seminaris, intercanvis, etc.), comptant amb la participació dels responsables dels serveis i unitats i els mateixos interessats.
 • Crear itineraris formatius que afavorisquen el desenvolupament de qualificacions específiques.
 • Incrementar de manera significativa l’oferta de cursos no presencials.
 • Incrementar la participació del PAS en accions de mobilitat internacional, i promoure així la seua participació en programes d’assessorament i cooperació, així com en intercanvis nacionals i internacionals.
 • Millorar el control de qualitat de les activitats de formació mitjançant enquestes d’avaluació del professorat, grau de satisfacció dels usuaris etc.
 • Continuar millorant el sistema actual de promoció del personal: contingut, calendari i horari dels cursos i disseny de les proves d’avaluació.
 • Promoure la comunicació transversal i la coordinació entre els serveis de l’administració, que permeten un increment del treball en equip.
 • Millorar la coordinació entre els diferents nivells organitzatius.
 • Incorporar a la nostra normativa pròpia totes aquelles mesures que, sense detriment del servei, afavorisquen la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Promoure la participació mitjançant la creació de premis a la iniciativa, reconeguts com a mèrit en l’expedient administratiu, i valorats en la provisió de llocs de treball.
 • Instar a la Conselleria, juntament amb la resta d’Universitats Públiques Valencianes, que incloga en el nou Pla de Finançament els recursos necessaris per aplicar-hi l’Acord Administració-Sindicats de 20 de Febrer de 2008, de la Taula Sectorial de la Funció Pública sobre condicions de treball per al període 2008-2011.
 • Presentar amb caràcter urgent, i prèvia negociació amb els representants del personal, una proposta de modificació del barem a aplicar en els concursos de provisió de llocs de treball i després de l’aprovació traure a concurs de manera immediata totes aquelles places vacants ocupades actualment en comissió de serveis.
 • Establir els mecanismes que permeten, incentiven i afavorisquen l’aplicació dels coneixements i l’experiència del PAS en les tasques docents i investigadores.
 • Promoure actuacions per a establir plans de jubilació anticipada i/o parcial en el marc de la legislació vigent.
 • Disminució de la jornada de treball fins a un màxim de dues hores diàries per a les persones majors de 60 anys, mantenint íntegres les retribucions.
 • Reduir el 50% la jornada laboral de les persones entre 63 i 65 anys i amb 30 anys de serveis prestats, mantenint íntegres les retribucions (qui s’acullen a aquesta reducció haurien de jubilar-se necessàriament al complir 65 anys).