Novetats en l’ús del correu de Google

Si utilitzes un compte de correu @gmail.com o @gcloud.ua.es és important que sàpies que des de l’1 de febrer de 2024 Google ha canviat les seues directrius per a la correcta recepció dels missatges.

Consulta amb detall aquesta pàgina: Directrius per a remitents de correus

Amb freqüència els membres de la comunitat universitària ens comuniquen que no han rebut missatges remesos per la UA als seus comptes institucionals (@ua.es, @alu.ua.es). Si les comptes institucionals estan redirigides a un compte @gcloud.ua.es o @gmail.com el Servei d’Informàtica no pot analitzar els motius pels quals un missatge no apareix en aqueixos comptes.

Google ofereix als usuaris dels seus serveis una secció anomenada Problemes d’enviament, amb nombrosos ítems: Solucionar problemes amb correus retornats o rebutjats, Pràctiques recomanades per a reexpedir correus a Gmail, etc.


Comunicat del Vicerectorat de Transformació Digital:
Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

Novedades en el uso del correo de Google

Si utilizas una cuenta de correo @gmail.com o @gcloud.ua.es es importante que sepas que desde el 1 de febrero de 2024 Google ha cambiado sus directrices para la correcta recepción de los mensajes.

Consulta con detalle esta página: Directrices para remitentes de correos

Con frecuencia los miembros de la comunidad universitaria nos comunican que no han recibido mensajes remitidos por la UA a sus cuentas institucionales (@ua.es, @alu.ua.es). Si esas cuentas institucionales están redirigidas a una cuenta @gcloud.ua.es o @gmail.com el Servicio de Informática no puede analizar los motivos por los que un mensaje no aparece en esas cuentas

Google ofrece a los usuarios de sus servicios una sección llamada Problemas de envío, con numerosos ítems: Solucionar problemas con correos devueltos o rechazados, Prácticas recomendadas para reenviar correos a Gmail, etc.


Comunicado del Vicerrectorado de Transformación Digital: Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

«Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.»