Categories
Aplicaciones Software Libre Audio y Video

LiVES

banner_lives LiVES és un editor de vídeo i eina de vídeo DJ fàcil d’usar. El seu maneig és similar a Windows Movie Maker. Està traduït parcialment al castellà.

LiVES es un editor de video y herramienta de video DJ fácil de usar. Su manejo es similar a Windows Movie Maker. Está traducido parcialmente al castellano.