Categories
General

Ignacio Jiménez Raneda. Sí.

cas val

Ignacio Jiménez Raneda
He decidit presentar la meua candidatura per a optar a la reelecció a Rector de la Universitat d’Alacant i, en primer lloc, vull agrair-vos el suport i la confiança que heu dipositat en mi durant aquests anys en els quals he ocupat el càrrec.
Els anys esdevenidors perfilen un panorama universitari ple de canvis complexos, però necessaris, per a portar a terme el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Hem iniciat el camí i sé que, després d’aquests últims anys al capdavant de la nostra Universitat, la meua candidatura està preparada per a afrontar amb il•lusió i garanties de solvència, aquest període de transcendental importància per al futur.
Els nous reptes als quals ha d’enfrontar-se la Universitat exigeixen canvis imprescindibles per a arribar a una posició d’avantguarda dins de l’àmbit universitari. Per açò estic convençut que hem d’afrontar aquest procés de canvi amb una mentalitat oberta, lluny d’argumentacions estereotipades, de manera que siguem capaços de veure-hi una oportunitat de futur, l’adequada gestió del qual, ens permetrà seguir ocupant les primeres posicions de les universitats espanyoles i europees.
Em sent orgullós d’aquesta Universitat i de les persones que formem part de la comunitat universitària. Trenta anys d’existència han convertit a la Universitat d’Alacant en una institució reconeguda mundialment malgrat la seua joventut. Els qui pertanyem a ella sempre ens hem caracteritzat per mirar sense por cap al futur. Tenim caràcter propi i aquest és el model d’universitat que defensem i que desglossem detalladament en el nostre programa electoral.
La candidatura que us presente està integrada per un equip jove, però alhora amb la solidesa acadèmica i professional necessària. Els seus integrants procedeixen de diferents centres de la nostra Universitat. Estic plenament convençut que l’equip que m’acompanya és el més adequat per a fer realitat el projecte que presente a la vostra consideració. Es tracta d’un grup de persones amb gran capacitat de treball, amb experiència en gestió, amb voluntat integradora, amb ànim de diàleg i, el que no és menys important, que comparteix l’entusiasme per contribuir a fer realitat un projecte d’universitat amb vocació de futur. Tot això em permet afirmar que he aconseguit el propòsit que em va animar des del principi: configurar un equip equilibrat, dialogant i representatiu, com mereix i correspon a la nostra Universitat.
Aspire que compartiu el projecte que trobareu desenvolupat en el programa publicat en la web de la meua candidatura .
Per a acabar vull fer-vos saber que el projecte que presente està obert a la participació, necessita la implicació activa de tota la comunitat universitària i té el ferm propòsit d’incorporar totes aquelles inquietuds, col•laboracions i contribucions que puguen servir per a millorar la nostra Universitat.
Per això, us anime que em feu arribar les vostres propostes pel mitjà que estimeu oportú.
Espere tenir la vostra confiança el dia 22 i així seguir treballant per la Universitat que volem, per aquesta Universitat.

Moltes gràcies

Ignacio Jiménez RanedaHe decidido presentar mi candidatura para optar a la reelección a Rector de la Universidad de Alicante y, en primer lugar, quiero agradeceros el apoyo y la confianza que habéis depositado en mí durante estos años en los que he ocupado el cargo.

Los años venideros perfilan un panorama universitario plagado de cambios complejos, pero necesarios, para llevar a cabo el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos iniciado el camino y sé que, tras estos últimos años al frente de nuestra Universidad, mi candidatura está preparada para afrontar con ilusión y garantías de solvencia, este periodo de trascendental importancia para el futuro.

Los nuevos retos a los que debe enfrentarse la Universidad exigen cambios imprescindibles para alcanzar una posición de vanguardia dentro del ámbito universitario. Por esto estoy convencido de que hemos de afrontar este proceso de cambio con una mentalidad abierta, lejos de argumentaciones estereotipadas, de forma que seamos capaces de ver en ellos una oportunidad de futuro, cuya adecuada gestión, nos permitirá seguir ocupando las primeras posiciones de las universidades españolas y europeas.

Me siento orgulloso de esta Universidad y de las personas que formamos parte de la comunidad universitaria. Treinta años de existencia han convertido a la Universidad de Alicante en una institución reconocida mundialmente pese a su juventud. Quienes pertenecemos a ella siempre nos hemos caracterizado por mirar al futuro. Tenemos carácter propio y ese es el modelo de universidad que defendemos y que desglosamos detalladamente en nuestro programa electoral.

La candidatura que os presento está integrada por un equipo joven, pero a la vez con la solidez académica y profesional necesaria. Sus integrantes proceden de diferentes centros de nuestra Universidad. Estoy plenamente convencido de que el equipo que me acompaña es el más adecuado para hacer realidad el proyecto que presento a vuestra consideración. Se trata de un grupo de personas con gran capacidad de trabajo, con experiencia en gestión, con voluntad integradora, con ánimo de diálogo y, lo que no es menos importante, que comparte el entusiasmo por contribuir a hacer realidad un proyecto de universidad con vocación de futuro. Todo ello me permite afirmar que he conseguido el propósito que me animó desde el principio: configurar un equipo equilibrado, dialogante y representativo, como merece y corresponde a nuestra Universidad.

Aspiro a que compartáis el proyecto que encontraréis desarrollado en el programa publicado en la web de mi candidatura.

Para terminar quiero haceros saber que el proyecto que presento está abierto a la participación, necesita la implicación activa de toda la comunidad universitaria y tiene el firme propósito de incorporar todas aquellas inquietudes, colaboraciones y contribuciones que puedan servir para mejorar nuestra Universidad. Por ello, os animo a que me hagáis llegar vuestras propuestas por el medio que estiméis oportuno.

Espero tener vuestra confianza el día 22 y así seguir trabajando por la Universidad que queremos, por esta Universidad.

Muchas gracias
Ignacio Jiménez Raneda

By ijraneda

Nascut a Alagó (Saragossa) en 1951. Casat i amb dos fills. Va cursar ciències polítiques, econòmiques i comercials a la Universitat de València. Llicenciat en la secció de Ciències Econòmiques l’any 1973. En 1978 va obtenir el grau de doctor en ciències econòmiques i es va incorporar a l'antic Col•legi Universitari (CEU). Integrat a la Universitat d'Alacant des de la seua creació, va obtenir la plaça de catedràtic d'universitat, en l'Àrea de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, l’any 1986. La seua activitat investigadora s'ha centrat sobretot en el camp de la microeconomia, en particular en models d'economia internacional i en l'anàlisi de models lineals d'equilibri general. En 2004 fou escollit rector de la Universitat d'Alacant, per àmplia majoria, càrrec que ha ocupat fins a la seua petició voluntària de cessament per a concórrer a les actuals eleccions.

Nacido en Alagón (Zaragoza) en 1951. Casado y con dos hijos. Cursó Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la Universidad de Valencia. Licenciado en la sección de Ciencias Económicas en 1973. En 1978 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Económicas y se incorporó al antiguo Colegio Universitario (CEU). Integrado en la Universidad de Alicante desde el momento de su creación, obtuvo la plaza de Catedrático de Universidad en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Su actividad investigadora se ha centrado sobre todo en el campo de la Microeconomía, en particular en modelos de economía internacional y en el análisis de modelos lineales de equilibrio general. En 2004 fue elegido Rector de la Universidad de Alicante, por amplia mayoría, cargo que ha desempeñado hasta su petición voluntaria de cese para concurrir a las actuales elecciones.