Campanya de phising suplantant a Microsoft

El divendres passat vam patir una campanya de phishing en el qual els ciberdelinqüents es feien passar per Microsoft a fi d’apoderar-se de les nostres credencials.

Aquest és el missatge que va arribar

 

El reconeixes? Vas punxar en l’enllaç? Si és així, et recomanem que canvies immediatament la teua contrasenya. Si utilitzares aquesta contrasenya en altres comptes, també hauries de canviar-les, ja que és el primer que provaran els ciberdelinqüents.

D’altra banda, i com a mesura addicional de seguretat, des del Servei d’Informàtica recomanem activar el doble factor de autotenticación (2FA). Perquè puguem activar-te-la, ens pots posar una sol·licitud, indicant que desitges configurar-te el doble factor en el teu compte Microsoft i te l’activem ràpidament. Amb això et garanteixes que serà moltíssim més complicat el que et tornen a robar les credencials.

Serveis externs: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Per a qualsevol dubte, ajuda o pregunta, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres a través de UASolicitudes.

Suport i assistència tècnica (programari i maquinari): https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/home/createid/?id=10

Salutacions.

Campaña de phising suplantando a Microsoft

El viernes pasado sufrimos una campaña de phishing en el que los ciberdelincuentes se hacían pasar por Microsoft con el objeto de apoderarse de nuestras credenciales.

Este es el mensaje que llegó

 

 

¿Lo reconoces? ¿Pinchaste en el enlace? Si es así, te recomendamos que cambies inmediatamente tu contraseña. Si utilizaras esta contraseña en otras cuentas, también deberías cambiarlas, ya que es lo primero que probarán los ciberdelincuentes.

Por otra parte, y como medida adicional de seguridad, desde el Servicio de Informática recomendamos activar el doble factor de autenticación (2FA). Para que podamos activártela, nos puedes poner una solicitud, indicando que deseas configurarte el doble factor en tu cuenta Microsoft y te la activamos rápidamente. Con esto te garantizas que va a ser muchísimo más complicado el que te vuelvan a robar las credenciales

Servicios externos: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/76

Para cualquier duda, ayuda o pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de UASolicitudes.

Soporte y asistencia técnica (software y hardware): https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/Home/CreateId/?id=10

Saludos.

Controla l’assistència a classe per Bluetooth des de l’appUA / Controla la asistencia a clase por Bluetooth desde la appUA

Busques controlar l’assistència dels alumnes d’una manera ràpida i fàcil? L’appUA et permet obtenir la llista d’assistents a classe invertint-hi poc més d’un minut. Un procés senzill per Bluetooth que pots llançar mentre els alumnes van accedint a l’aula o mentre hi accedeixes tu. Després podràs consultar els assistents en UACloud, en la mateixa appUA o en el full de càlcul que el sistema t’envia per correu cada volta.

Si vols conéixer com funciona Assistència, la nova funcionalitat en l’appUA, t’oferim una explicació en vídeo en menys de 2 minuts i una pàgina d’ajuda amb les preguntes més freqüents.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

____

¿Buscas controlar la asistencia de los alumnos de una manera rápida y fácil? La appUA te permite obtener la lista de asistentes a clase invirtiendo poco más de un minuto. Un proceso sencillo por Bluetooth que puedes lanzar mientras los alumnos van accediendo al aula o mientras accedes tú. Después podrás consultar los asistentes en UACloud, en la misma appUA o en la hoja de cálculo que el sistema te envía por correo cada vez.

Si quieres conocer cómo funciona Asistencia, la nueva funcionalidad en la appUA, te ofrecemos una explicación en vídeo en menos de 2 minutos y una página de ayuda con las preguntas más frecuentes.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Nueva aplicación en UACloud: Salas virtuales

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El Servicio de Informática pone en marcha la aplicación de Salas virtuales en UACloud. Ahora podrás generar las salas de videoconferencia que necesites y asignarlas a grupos docentes o invitar a cualquier miembro de la comunidad universitaria para reuniones, etc. Así, Salas virtuales de UACloud sustituye la aplicación de Docencia dual, que se cerrará el 26 de septiembre, y complementa las salas virtuales de Grupos de trabajo.

Esta aplicación es fruto del feedback recibido de usuarios como tú, que nos han explicado las necesidades tecnológicas en su trabajo. Esperamos que sea una mejora en tu entorno digital y te animamos a comunicarnos otras innovaciones tecnológicas que creas necesarias en tus tareas universitarias.

Más información en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialmente,

Nova aplicació en UACloud: Sales virtuals

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El Servei d’Informàtica posa en marxa l’aplicació de Sales virtuals en UACloud. Ara podràs generar les sales de videoconferència que necessites i assignar-les a grups docents o convidar-hi qualsevol membre de la comunitat universitària per a reunions, etc. Així, Sales virtuals de UACloud substitueix l’aplicació de Docència dual, que es tancarà el 26 de setembre, i complementa les sales virtuals de Grups de treball.

Aquesta aplicació és fruit del feedback rebut d’usuaris com tu, que ens han explicat les necessitats tecnològiques en la seua faena. Esperem que siga una millora en el teu entorn digital i t’animem a comunicar-nos altres innovacions tecnològiques que trobes necessàries en les teues tasques universitàries.

Més informació en https://www.youtube.com/watch?v=VcM9AHDLyKQ

Cordialment,

Nou programa de sol·licitud de Bibliografia Recomanada

La nova aplicació és molt intuïtiva i no suposa cap canvi en els fluxos de treball. No obstant això, us adjuntem una guia breu que mostra les novetats i, igualment, hem habilitat un formulari perquè ens feu arribar qualsevol dubte o incidència. Per descomptat, podeu contactar també amb la vostra biblioteca de centre.

Cordialment,
José Pablo Gallo León
Director de la Biblioteca Universitària

Nuevo programa de solicitud de Bibliografía Recomendada

Estimado/a Profesor/a:

Desde hoy está disponible, en el entorno UACloud, el nuevo programa de solicitud de Bibliografía Recomendada.

La nueva aplicación es muy intuitiva y no supone ningún cambio en los flujos de trabajo. No obstante, adjuntamos una breve guía que muestra las novedades e, igualmente, hemos habilitado un formulario para que nos hagan llegar cualquier duda o incidencia. Por supuesto pueden contactar también con su biblioteca de centro.

Un cordial saludo,
José Pablo Gallo León
Director de la Biblioteca Universitaria

Augment en la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu / Aumento en la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo

Benvolguda usuària,
Benvolgut usuari,

El Servei d’Informàtica fa un pas més en el pla de millora dels serveis digitals de la Universitat d’Alacant i augmenta la capacitat de les bústies de correu de les unitats i el personal en actiu. En una primera fase, aquestes bústies passen de 2 GB a 5 GB. L’increment de capacitat continuarà en una segona fase al llarg del curs pròxim.

Esperem que aquesta millora et facilite l’ús dels serveis digitals de la Universitat.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Estimada usuaria,
Estimado usuario,

El Servicio de Informática da un paso más en el plan de mejora de los servicios digitales de la Universidad de Alicante y aumenta la capacidad de los buzones de correo de las unidades y el personal en activo. En una primera fase, estos buzones pasan de 2 GB a 5 GB. El incremento de capacidad continuará en una segunda fase a lo largo del curso próximo.

Esperamos que esta mejora te facilite el uso de los servicios digitales de la Universidad.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

UACloud: Avís de baixa del compte als serveis externs/UACloud: Aviso de baja de la cuenta de servicios externos

Benvolguda/Benvolgut,

Com ja et vam notificar fa cinc mesos, en el seu moment et vas crear un compte en Office 365 a través d’UACloud.

Com s’indicava en les condicions d’ús que vas acceptar amb la creació del compte, aquest servei s’ofereix a la comunitat d’alumnes en actiu de la Universitat d’Alacant.

En cas de perdre la condició d’alumne/e amb matrícula activa, el compte seria cancel·lat i disposaries d’un període de 6 mesos per a migrar els documents que tingueres en el compte.

Actualment no tens matrícula activa com alumne/a en la Universitat d’Alacant. Per tant, segons les condicions d’ús, el teu compte serà cancel·lat el dd/mm/aaaa, llevat que, abans d’aquesta data, tornes a tenir matrícula activa en la Universitat d’Alacant.

Et recomanem que consultes com pots descarregar les dades del teu compte per a no perdre-les quan es cancel·le el servei.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital


Estimada/o ,

Como ya te notificamos hace cinco meses, en su momento te creaste una cuenta en Office 365 a través de UACloud.

Como se indicaba en las condiciones de uso que aceptaste con la creación de la cuenta, este es un servicio que se ofrece a la comunidad de alumnos en activo de la Universidad de Alicante.

En caso de perder la condición de alumno/a con matrícula activa, la cuenta sería cancelada y dispondrías de un período de 6 meses para migrar los documentos que tuvieras en la cuenta.

Actualmente no tienes matrícula activa como alumno/a en la Universidad de Alicante. Por tanto, según las condiciones de uso, tu cuenta será cancelada el dd/mm/aaaa, salvo que, antes de esa fecha, vuelvas a tener matrícula activa en la Universidad de Alicante.

Te recomendamos que consultes cómo puedes descargar los datos de tu cuenta para no perderlos cuando se cancele el servicio.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Nuevas condiciones GCloud

Estimado usuario,
Estimada usuaria,

Como te informamos en el correo del 31 de marzo de 2022, a partir de junio entran en vigor las nuevas condiciones para las cuentas GCloud del personal de la Universidad de Alicante.

¿Cómo te afectan las nuevas condiciones de las cuentas GCloud?

 • A partir del 1 de junio de 2022, las cuentas de PAS, PDI y unidades dispondrán de un espacio máximo de 18 GB. Todas las cuentas que a partir de esa fecha superen los 18 GB serán canceladas.
 • El servicio de unidades compartidas no se podrá utilizar. Debido a los límites de espacio, cualquier unidad compartida creada será eliminada por el sistema, incluyendo la información que contenga.
 • La creación de cuentas para las unidades, proyectos, congresos, etc. se restringe a casos especialmente justificados y estará sujeta a la disponibilidad de espacio.

¿Qué debes hacer?

 • Sigue estas pautas para reducir el consumo de espacio en los servicios de Google hasta situarte por debajo de los 18 GB.
 • Traslada toda la información que tengas en las unidades compartidas y alójala en tu unidad de Google Drive (siempre que no superes los 18 GB) o expórtala a otros servicios teniendo en cuenta estas alternativas. Asegúrate de que el espacio Unidades compartidas está vacío.
 • Valora si con las nuevas condiciones de GCloud prefieres otras alternativas y, en su caso, exporta la información.

Preguntas frecuentes

Puedes consultar las preguntas frecuentes que hemos preparado para que puedas adaptarte a las nuevas condiciones del servicio de GCloud.

Queremos ayudarte

Sabemos que estos cambios en el servicio de Google pueden ser una dificultad añadida en tu trabajo. Por eso hemos preparado un centro de ayuda para acompañarte en la adaptación a las nuevas condiciones de GCloud. Además, si necesitas contactar con nosotros, puedes completar la solicitud de ayuda y añadir en el asunto la referencia 25032022.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Noves condicions GCloud

Benvolgut usuari,
Benvolguda usuària,

Com et vam informar en el correu del 31 de març de 2022, a partir de juny entren en vigor les noves condicions per als comptes GCloud del personal de la Universitat d’Alacant.

Com t’afecten les noves condicions dels comptes GCloud?

 • A partir de l’1 de juny de 2022, els comptes de PAS, PDI i unitats disposaran d’un espai màxim de 18 GB. Tots els comptes que a partir d’aquesta data superen els 18 GB seran cancel·lats.
 • El servei d’unitats compartides no es podrà utilitzar. A causa dels límits d’espai, qualsevol unitat compartida creada serà eliminada pel sistema, incloent-hi la informació que continga.
 • La creació de comptes per a les unitats, projectes, congressos, etc., es restringeix a casos especialment justificats i estarà subjecta a la disponibilitat d’espai.

Què has de fer?

 • Segueix aquestes pautes per a reduir el consum d’espai en els serveis de Google fins a situar-te per davall dels 18 GB.
 • Trasllada tota la informació que tingues en les unitats compartides i allotja-la en la teua unitat de Google Drive (sempre que no superes els 18 GB) o exporta-la a altres serveis tenint en compte aquestes alternatives. Assegura’t que l’espai Unitats compartides està buit.
 • Valora si amb les noves condicions de GCloud prefereixes altres alternatives i, si escau, exporta la informació.

Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents que hem preparat perquè et pugues adaptar a les noves condicions del servei de GCloud.

Volem ajudar-te

Sabem que aquests canvis en el servei de Google poden ser una dificultat afegida en la teua faena. Per això hem preparat un centre d’ajuda per a acompanyar-te en l’adaptació a les noves condicions de GCloud. A més, si necessites contactar amb nosaltres, pots completar la sol·licitud d’ajuda i afegir en l’assumpte la referència 25032022.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

Modernización de la red inalámbrica para soportar wifi6

Se ha cambiado la infraestructura de la red inalámbrica de las aulas de los aularios I y II y de parte de la biblioteca General para soportar wifi6.

Esta sustitución permite crea una red más rápida, mejor preparada para muchos dispositivos y facilita un menor consumo energético.

¿Qué es el wifi 6?

La sexta generación de estándares wifi busca avanzar en la velocidad, la estabilidad y la eficiencia de las conexiones. El wifi 6 es el sucesor del wifi 5 y también se conoce, de forma técnica, como el IEEE 802.11ax. Es el primer estándar en nacer con la nueva nomenclatura fijada por la Wifi Alliance para el mercado a nivel usuario.

Además, como sucede con los estándares anteriores, el wifi 6 es compatible con todas las generaciones de wifi. Así, cualquier equipo podrá conectarse a un router con wifi 6, aunque solo obtendrá todas las ventajas del nuevo estándar si es compatible con él.

Más allá de las mejoras en velocidad, otra de las grandes ventajas del wifi 6 es su mayor eficiencia energética. Es capaz de reducir el consumo de los dispositivos conectados y, por lo tanto, mejora su autonomía. Esto se consigue mediante la tecnología Target Wake Time (TWT).

Hasta ahora, los dispositivos se conectaban de forma regular a la red en busca de transmisiones desde el router. Con wifi6 los dispositivos solo se conectan cuando realmente es necesario y, el resto del tiempo consumen menos energía.

Tecnología Target Wake Time (TWT)

 

Comptes provisionals Google Meet

Benvolguda usuària de GCloud,
Benvolgut usuari de GCloud,

Al mes d’abril de 2020, la Universitat d’Alacant et va crear un compte provisional sala_N@gcloud.ua.es (en què N era un número entre l’1 i el 970) per a poder impartir les classes amb Google Meet durant el confinament. Passades ja les necessitats d’aquell moment, el compte es cancel·larà el pròxim dia 1 de juny de 2022.

Recorda que, si tens proves d’avaluació guardades en aquest compte, hauràs de descarregar la informació per a custodiar-la durant el temps indicat per l’article 15 del Reglament per a l’avaluació dels aprenentatges. Per a fer-ho pots utilitzar els recursos que t’indiquem en el punt 2.2 d’aquesta pauta.

Si t’interessa continuar disposant d’un compte de GCloud, pots obrir-te’n un, si no el tens ja, amb el teu usuari d’UACloud en la targeta de Serveis Externs.

Volem aprofitar aquesta notificació per a agrair-te l’esforç docent que vas fer en unes circumstàncies tan adverses.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

Cuentas provisionales Google Meet

Estimada usuaria de GCloud,
Estimado usuario de GCloud,

En el mes de abril de 2020, la Universidad de Alicante te creó una cuenta provisional sala_N@gcloud.ua.es (donde N era un número entre el 1 y el 970) para poder impartir las clases con Google Meet durante el confinamiento. Pasadas ya las necesidades de aquel momento, la cuenta se cancelará el próximo día 1 de junio de 2022.

Recuerda que, si tienes pruebas de evaluación guardadas en esta cuenta, deberás descargar la información para custodiarla durante el tiempo indicado por el artículo 15 del Reglamento para la evaluación de los aprendizajes. Para hacerlo puedes utilizar los recursos que te indicamos en el punto 2.2 de esta ayuda .

Si te interesa continuar disponiendo de una cuenta de GCloud, puedes abrirte una, si no la tienes ya, con tu usuario de UACloud en la tarjeta de Servicios Externos.

Queremos aprovechar esta notificación para agradecerte el esfuerzo docente que hiciste en unas circunstancias tan adversas.

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

Noves condicions de GCloud

Benvolgut usuari,
Benvolguda usuària,

La Universitat d’Alacant ha estat negociant amb Google des de 2021 les noves condicions del servei de Google Workspace for Education Fundamentals, que entraran en vigor a partir del mes de juny. Lamentablement, a partir d’aquesta data, el canvi més important que incorpora Google és que es reduirà dràsticament l’espai disponible per a cada usuari en el seu compte de GCloud.

Com t’afecten les noves condicions dels comptes GCloud?

 • A partir de l’1 de juny de 2022, els comptes de PAS, PDI i unitats disposaran d’un espai màxim de 18 GB. Tots els comptes que a partir d’aquesta data superen els 18 GB seran cancel·lats. La cancel·lació implicarà la pèrdua irreversible de tota la informació que continga el compte.
 • El servei d’unitats compartides no es podrà utilitzar. A causa dels límits d’espai, qualsevol unitat compartida creada serà eliminada pel sistema, incloent-hi la informació que continga.
 • La creació de comptes per a les unitats, projectes, congressos, etc., es restringeix a casos especialment justificats i estarà subjecta a la disponibilitat d’espai.

Què has de fer?

 • Segueix aquestes pautes per a reduir el consum d’espai en els serveis de Google fins a situar-te per davall dels 18 GB.
 • Trasllada tota la informació que tingues en les unitats compartides i allotja-la en la teua unitat de Google Drive (sempre que no superes els 18 GB) o exporta-la a altres serveis tenint en compte aquestes alternatives. Assegura’t que l’espai Unitats compartides està buit.
 • Valora si amb les noves condicions de GCloud prefereixes altres alternatives i, si escau, exporta la informació.

Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents que hem preparat perquè et pugues adaptar a les noves condicions del servei de GCloud.

Volem ajudar-te

Sabem que aquests canvis en el servei de Google poden ser una dificultat afegida en la teua faena. Per això hem preparat un centre d’ajuda per a acompanyar-te en l’adaptació a les noves condicions de GCloud. A més, si necessites contactar amb nosaltres, pots completar la sol·licitud d’ajuda i afegir en l’assumpte la referència 25032022.

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

Nuevas condiciones de GCloud

Estimado usuario,
Estimada usuaria,

La Universidad de Alicante ha estado negociando con Google desde 2021 las nuevas condiciones del servicio de Google Workspace for Education Fundamentals, que entrarán en vigor a partir de junio. Lamentablemente, a partir de esa fecha, el cambio más importante que incorpora Google es que se reducirá drásticamente el espacio disponible para cada usuario en su cuenta de GCloud.

¿Cómo te afectan las nuevas condiciones de las cuentas GCloud?

 • A partir del 1 de junio de 2022, las cuentas de PAS, PDI y unidades dispondrán de un espacio máximo de 18 GB. Todas las cuentas que a partir de esa fecha superen los 18 GB serán canceladas. La cancelación implicará la pérdida irreversible de toda la información contenida en la cuenta.
 • El servicio de unidades compartidas no se podrá utilizar. Debido a los límites de espacio, cualquier unidad compartida creada será eliminada por el sistema, incluyendo la información que contenga.
 • La creación de cuentas para las unidades, proyectos, congresos, etc. se restringe a casos especialmente justificados y estará sujeta a la disponibilidad de espacio.

¿Qué debes hacer?

 • Sigue estas pautas para reducir el consumo de espacio en los servicios de Google hasta situarte por debajo de los 18 GB.
 • Traslada toda la información que tengas en las unidades compartidas y alójala en tu unidad de Google Drive (siempre que no superes los 18 GB) o expórtala a otros servicios teniendo en cuenta estas alternativas. Asegúrate de que el espacio Unidades compartidas está vacío.
 • Valora si con las nuevas condiciones de GCloud prefieres otras alternativas y, en su caso, exporta la información.

Preguntas frecuentes

Puedes consultar las preguntas frecuentes que hemos preparado para que puedas adaptarte a las nuevas condiciones del servicio de GCloud.

Queremos ayudarte

Sabemos que estos cambios en el servicio de Google pueden ser una dificultad añadida en tu trabajo. Por eso hemos preparado un centro de ayuda para acompañarte en la adaptación a las nuevas condiciones de GCloud. Además, si necesitas contactar con nosotros, puedes completar la solicitud de ayuda y añadir en el asunto la referencia 25032022.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Acceso a la red wifi de la UA / Accés a la xarxa wifi de la UA

Desde hoy la utilidad para activar el servicio wifi (en el caso de PDI, PAS y estudiantes) se encuentra en UACloud > Mis opciones > Mis datos < Wifi

Si la cuenta de usuario es del tipo @usr.ua.es no se permite activar/desactivar la wifi. Solo aparecerá la fecha de vigencia del servicio wifi asociado a dichas cuentas.

 


 

Des de hui la utilitat per a activar el servei wifi (en el cas de PDI, PAS i estudiants) es troba en UACloud > Les meues opcions > Les meues dades < Wifi

Si el compte d’usuari és del tipus @usr.ua.es no es permet activar/desactivar la wifi. Només apareixerà la data de vigència del servei wifi associat a aquests comptes.

 

 

La OSI te facilita una pequeña guía sobre ciberseguridad

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) elabora artículos y materiales  sobre cualquier aspecto de la ciberseguridad, específicamente dirigidos a usuarios sin conocimientos técnicos.

Ha publicado un artículo que recopila, como un índice, más de 60 artículos sobre los aspectos más variados de la seguridad digital, agrupados en estos epígrafes:

 • Mantén actualizados dispositivos, programas y aplicaciones
 • Utiliza un antivirus para analizar los archivos, descargas y cualquier información alojada en tus dispositivos
 • Mejora la seguridad de tus contraseñas y no utilices la misma para todo
 • Descarga aplicaciones de sitios seguros
 • Navega por Internet de forma segura, protegiendo tu privacidad y evitando dejar un rastro
 • Protege la información mediante copias de seguridad
 • Procura estar al día de las principales amenazas que circulan por el ciberespacio
 • No todo lo que circula por Internet tiene por qué ser cierto, acude a fuentes fiables y contrasta la información
 • Utiliza las aplicaciones de mensajería y las redes sociales de forma segura

Estas recomendaciones de ciberseguridad te interesan, OSI, 4/3/2022.

Estas recomendaciones de ciberseguridad te interesan

 

CANVI DE CONTRASENYA OBLIGATORI / CAMBIO DE CONTRASEÑA OBLIGATORIO

Davant de l’increment important en l’activitat de grups de ciberdelinqüència i cibercrim, el CCN-Cert (centre d’alerta i resposta nacional a ciberatacs) ens aconsella aplicar immediatament un conjunt de mesures proactives per a minimitzar el risc d’intrusió en els nostres sistemes d’informació.

Una d’aquestes mesures és forçar el canvi de contrasenya per a tots els comptes de la Universitat. Per a complir aquesta mesura hem configurat el sistema de gestió d’identitat de la UA perquè les contrasenyes caduquen el dilluns 28 de febrer a les 11.00 h. Per tant, has de canviar la contrasenya abans. Això no s’aplica als qui hagen canviat la contrasenya en els últims 15 dies.

Recordeu que el canvi de contrasenya afecta l’entrada en UACloud, clients de correu i connexió a la xarxa wifi. En aquest enllaç tens ajuda sobre la gestió de contrasenyes en diferents aplicacions: https://si.ua.es/va/cau/preguntes-frequents-faq/gestio-de-contrasenyes.html.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

__________________________

Ante el incremento importante en la actividad de grupos de ciberdelincuencia y cibercrimen, el CCN-Cert (centro de alerta y respuesta nacional a ciberataques) nos aconseja aplicar de inmediato un conjunto de medidas proactivas para minimizar el riesgo de intrusión en nuestros sistemas de información.

Una de estas medidas es forzar el cambio de contraseña para todas las cuentas de la Universidad. Para cumplir con esta medida hemos configurado el sistema de gestión de identidad de la UA para que las contraseñas caduquen el lunes 28 de febrero a las 11.00 h. Por tanto, debes cambiar tu contraseña antes. Esto no se aplica a quienes hayan cambiado la contraseña en los últimos 15 días.

Recordad que el cambio de contraseña afecta a la entrada en UACloud, clientes de correo y conexión a la red WIFI. En este enlace tienes ayuda sobre la gestión de contraseñas en diferentes aplicaciones: https://si.ua.es/es/cau/preguntas-frecuentes-faq/gestion-de-contrasenas.html

Un cordial saludo,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Nueva funcionalidad en Solicitudes UA: activar o desactivar un formulario

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite activar/desactivar un formulario.

Desde Administración >> Configuración >> Formularios >> Activo.

También permite especificar unas fechas en las que el formulario está activo.

Si está marcada la casilla de activo se podrá ver en las fechas especificadas. Puede estar activo y que no se vea porque estamos fuera del rango de fechas.

 

 

Nou antivirus/Nuevo antivirus

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

El 25 de febrer expira la llicència de l’antivirus Eset 32 que, fins ara, era l’antivirus corporatiu de la UA. A partir del mateix 25 de febrer, l’antivirus corporatiu de la UA serà Sophos XDR. La nova solució de seguretat que contracta la UA és una de les dos úniques que tenen el certificat LINCE del Centre Criptològic Nacional per a productes de seguretat per a les administracions públiques.

 

Et recomanem desinstal·lar Eset 32 i instal·lar Sophos seguint les instruccions. La versió per a equips corporatius la tens ací:  https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-xdr.html. La versió per a equips de casa és aquesta: https://si.ua.es/va/fitxes-de-serveis/entorn-de-treball/antivirus-sophos-home.html.

Recorda que sempre és recomanable tenir un antivirus instal·lat per a limitar els problemes de seguretat dels nostres equips. Si vols conéixer més aspectes sobre seguretat informàtica, pots consultar la web https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/seguretat/seguretat.html (és imprescindible donar-te d’alta en el servei abans d’accedir a la web de Sophos).

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Estimada compañera,
Estimado compañero,

El 25 de febrero expira la licencia del antivirus Eset 32 que, hasta ahora, era el antivirus corporativo de la UA. A partir del mismo 25 de febrero, el antivirus corporativo de la UA será Sophos XDR. La nueva solución de seguridad que contrata la UA es una de las dos únicas que tienen el certificado LINCE del Centro Criptológico Nacional para productos de seguridad para las administraciones públicas.

 

Te recomendamos desinstalar Eset 32 e instalar Sophos siguiendo las instrucciones. La versión para equipos corporativos la tienes aquí: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-xdr.html. La versión para equipos de casa es esta: https://si.ua.es/es/fichas-de-servicios/entorno-de-trabajo/antivirus-sophos-home.html.

Recuerda que siempre es recomendable tener un antivirus instalado para limitar los problemas de seguridad de nuestros equipos. Si quieres conocer más aspectos sobre seguridad informática, puedes consultar la web https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/seguridad/seguridad.html  (es imprescindible darte de alta en el servicio antes de acceder a la web de Sophos).

Vicerrectorado de Transformación Digital

Reactivación del servicio de grabación de PUAs

El 7 de febrero de 2022 se ha reactivado el servicio de grabación de PUAs cerrado desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020.

Se reactiva con unas condiciones que se pueden consultar en esta página web:

https://si.ua.es/es/puas/presentacion-pildoras-formativas-universidad-de-alicante-pua.html

La solicitud de grabación se hace la misma forma que se hacía, es decir, a través de UACloud -> Vértice -> PUAs: https://si.ua.es/es/vertice/guia-de-uso/solicitud-de-grabacion-y-gestion-de-puas.html.

Novetats en UACloud: Certificat d’idiomes / Novedades en UACloud: Certificado de idiomas

Estimades companyes, estimats companys,

S’ha habilitat una nova opció anomenada “Nivell màxim d’idiomes”, que permetrà obtindre un document segellat electrònicament amb els nivells màxims de valencià i altres llengües que consten en l’expedient de formació.

El certificat està disponible en: UACloud/eAdministració/Tràmits/Laborals/Certificat de Formació/Nivell màxim d’idiomes

Esperem que siga del vostre interès. Una cordial salutació,

Formació i Internacionalització del PAS
Servei de Selecció i Formació

 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros,

Se ha habilitado una nueva opción llamada “Nivel máximo de idiomas”, que permitirá obtener un documento sellado electrónicamente con los niveles máximos de valenciano y otras lenguas que constan en el expediente de formación.

El certificado está disponible en: UACloud/eAdministración/Trámites/laborales/Certificado de Formación/Nivel máximo de idiomas

Esperamos que sea de vuestro interés. Un cordial saludo,

Formación e Internacionalización del PAS
Servicio de Selección y Formación

Sobre l’ús dels comptes de correu institucionals i els comptes externs / Sobre el uso de las cuentas de correo institucionales y las cuentas externas

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

La situació sobrevinguda per la pandèmia, el regimen de teletreball al qual ens vam veure obligats i la urgència en la introducció d’eines per a poder fer les tasques des de casa ha fet que en alguns casos l’ús que es fa d’elles no siga el més adequat.

En el cas del correu electrònic l’ús de comptes associats a proveïdors externs, Google i Microsoft, per al seu ús institucional ha de limitar-se.

Així l’únic compte institucional que proporciona la Universitat d’Alacant als seus empleats i a les unitats organitzatives és l’acabada en @ua.es

Els comptes de correu acabades en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es són comptes addicionals. Aquests comptes estan operats per proveïdors externs a la universitat. Estan emparades per un contracte, però les condicions poden canviar i per aquest motiu els comptes poden deixar d’estar operatius.

S’aconsella l’ús prioritari de comptes @ua.es ja que proporciona un major nivell de seguretat i confidencialitat que els comptes externs.

En qualsevol cas, el compte @ua.es ha de ser gestionada com la institucional de la unitat:

 • Des d’ella s’enviaran els correus oficials.
 • Quan es publicite una adreça de correu electrònic serà sempre el compte institucional.
 • Els missatges oficials es dirigiran als comptes institucionals.

Més informació sobre el correu electrònic en la UA

Cordialment,
Vicerectorat de Transformació Digital

 

 

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La situación sobrevenida por la pandemia, el régimen de teletrabajo al que nos vimos obligados y la urgencia en la introducción de herramientas para poder realizar las tareas desde casa ha hecho que en algunos casos el uso que se hace de ellas no sea el más adecuado.

En el caso del correo electrónico el uso de cuentas asociadas a proveedores externos, Google y Microsoft, para su uso institucional debe limitarse.

Así la única cuenta institucional que proporciona la Universidad de Alicante a sus empleados y a las unidades organizativas es la terminada en @ua.es

Las cuentas de correo terminadas en @gcloud.ua.es, @mscloud.ua.es son cuentas adicionales. Estas cuentas están operadas por proveedores externos a la universidad. Están amparadas por un contrato, pero las condiciones pueden cambiar y estás cuentas pueden dejar de estar operativas.

Se aconseja el uso prioritario de cuentas @ua.es ya que proporciona un mayor nivel de seguridad y confidencialidad que las cuentas externas.

En cualquier caso, la cuenta @ua.es debe ser gestionada como la institucional de la unidad:

 • Desde ella se enviarán los correos oficiales.
 • Cuando se publicite una dirección de correo electrónico será siempre la cuenta institucional.
 • Los mensajes oficiales se dirigirán a las cuentas institucionales.

Más información sobre el correo electrónico en la UA

Cordialmente,
Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Increment de la seguretat en xarxa / Incremento de la seguridad en red

Els problemes de seguretat informàtica que veiem recentment en diverses institucions recomanen extremar les mesures preventives en entorns digitals. Entre altres mesures de caràcter tècnic que ja s’han pres, el Servei d’Informàtica restringirà l’accés remot a la xarxa de la universitat des d’aplicacions externes. A partir del 31/1/2022, l’ús d’aplicacions com Teamviewer o altres escriptoris remots per a accedir a la xarxa de la UA quedarà bloquejat.

Si necessites accedir remotament a la xarxa de la universitat, pots fer-lo amb qualsevol dels mètodes que t’oferirem ací: https://si.ua.es/va/entorn-de-treball/equip-de-treball/acces-remot-a-la-ua/acces-remot-a-la-ua.html.

Aquesta mesura està avalada per l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre), les Condicions d’ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d’Alacant (BOUA de 8 de maig de 2007) i diverses instruccions i recomanacions tècniques.

Vicerectorat de Transformació Digital

_____

Los problemas de seguridad informática que estamos viendo recientemente en diversas instituciones recomiendan extremar las medidas preventivas en entornos digitales. Entre otras medidas de carácter técnico que ya se han tomado, el Servicio de Informática restringirá el acceso remoto a la red de la universidad desde aplicaciones externas. A partir del 31/1/2022, el uso de aplicaciones como Teamviewer u otros escritorios remotos para acceder a la red de la UA quedará bloqueado.

Si necesitas acceder remotamente a la red de la universidad, puedes hacerlo con cualquiera de los métodos que te ofrecemos aquí: https://si.ua.es/es/entorno-de-trabajo/equipo-de-trabajo/acceso-remoto-a-la-ua/acceso-remoto-a-la-ua.html.

Esta medida está avalada por el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre), las Condiciones de uso de los recursos informáticos y de comunicaciones de la Universidad de Alicante (BOUA de 8 de mayo de 2007) y diversas instrucciones y recomendaciones técnicas.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Gravacions Google Meet/Grabaciones Google Meet

Benvolguda companya,
Benvolgut company,

A partir del 10 de gener de 2022, els organitzadors de les reunions en Google Meet deixaran de poder gravar-les. Des del mes de març de 2020, la llicència gratuïta de Google Workspace for Education que té la UA en els comptes GCloud disposava de funcions avançades que corresponen a llicències de pagament. Aquesta ampliació de funcions va ser activada de manera temporal per Google per a ajudar les institucions acadèmiques durant la pandèmia.

Les gravacions anteriors que hages guardat en la teua unitat de Google Drive no es veuran afectades per aquest canvi.

Si tens algun dubte, pots escriure’ns en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialment,

Vicerectorat de Transformació Digital

____________
Estimada compañera,
Estimado compañero,

A partir del 10 de enero de 2022, los organizadores de las reuniones de Google Meet dejarán de poder grabarlas. Desde el mes de marzo de 2020, la licencia gratuita de Google Workspace for Education que tiene la UA en las cuentas GCloud disponía de funciones avanzadas que corresponden a licencias de pago. Esta ampliación de funciones fue activada de manera temporal por Google para ayudar a las instituciones académicas durante la pandemia.

Las grabaciones anteriores que hayas guardado en tu unidad de Google Drive no se verán afectadas por este cambio.

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en https://cvnet.cpd.ua.es/uaSolicitudes/solicitud/9.

Cordialmente,

Vicerrectorado de Transformación Digital

Cambios VPN institucional – Doble factor de autenticación

Estimada compañera,
Estimado compañero,

La Universidad de Alicante está inmersa en un proceso de mejora de la seguridad informática. Como usuario/a de la VPN institucional, este proceso te afecta en la manera de acceder a la VPN. Durante esta semana, del 13 al 17 de diciembre, se mejorará la seguridad de este acceso con la inclusión del doble factor de autenticación.

El doble factor de autenticación mantiene el primer factor tradicional (contraseña) e incorpora un segundo factor en forma de código aleatorio. Este código se genera con una aplicación en nuestro móvil.

Puedes seguir las nuevas instrucciones para acceder a la VPN en https://si.ua.es/es/vpn/vpn-doble-factor-de-autenticacion.html. Recuerda que, si tienes alguna incidencia en el proceso, puedes contactar con vpn@ua.es.

Cordialmente,

Servicio de Informática

Atenció amb els atacs de phishing / Atención con los ataques de phishing

Universitats i altres institucions han patit atacs greus que han compromès els sistemes i han bloquejat els serveis tecnològics. Aquests atacs utilitzen com a via d’entrada un correu electrònic que suplanta la identitat d’una persona o organisme (un administrador de correu, un banc, Hisenda, la universitat mateixa o un conegut). Ens conviden a usar un enllaç o obrir un fitxer adjunt per a fer una tasca suposadament pendent.

Compte amb els enllaços o adjunts que arriben per correu. Pots:

 • perdre la informació personal
 • comprometre els sistemes de la universitat
 • permetre l’accés amb el teu compte a molts serveis als quals accedim diàriament

Més informació en: https://si.ua.es/va/noticies/atencio-amb-els-atacs-de-phishing.html

Vicerectorat de Transformació Digital

_______

Universidades y otras instituciones han sufrido ataques graves que han comprometido sus sistemas y han bloqueado sus servicios tecnológicos. Estos ataques utilizan como vía de entrada un correo electrónico que suplantan la identidad de una persona u organismo (un administrador de correo, un banco, Hacienda, la propia universidad o un conocido). Nos invitan a utilizar un enlace o abrir un archivo adjunto para realizar una tarea supuestamente pendiente.

Cuidado con los enlaces o adjuntos que llegan por correo. Puedes:

 • perder tu información personal,
 • comprometer los sistemas de la universidad o
 • permitir el acceso con tu cuenta a los muchos servicios a los que accedemos diariamente.

Más información en: https://si.ua.es/es/noticias/atencion-con-los-ataques-de-phishing.html

Vicerrectorado de Transformación Digital

 

Formulari de consultes, queixes i suggeriments d’accessibilitat digital / Formulario de consultas, quejas y sugerencias de accesibilidad digital

Bon dia,

Et recordem que tens a la teua disposició un formulari per a realitzar consultes, queixes i suggeriments sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils de la Universitat d’Alacant.
Entre altres coses, pots comunicar-nos coses com:
• El text és molt petit, el tipus de font és difícil de llegir o el contingut m’aclapara per la disposició.
• El contrast entre el color del text i del fons dificulta la lectura.
• El contingut no s’adapta bé a la pantalla del meu dispositiu.
• No puc accedir a certes funcionalitats per no ser compatible amb el meu dispositiu o tecnologia de suport.

Pots accedir al formulari des de: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Les teues aportacions seran molt valuoses i ens ajudaran a construir un espai digital més accessible.

També et recordem que en la part inferior de les pàgines web de la UA tens un enllaç, Accessibilitat, on podràs trobar la declaració d’accessibilitat amb més informació sobre el compromís de la UA en matèria d’accessibilitat digital.

Moltes gràcies per la teua col·laboració.

Vicerectorat de Transformació Digital
Unitat d’Accessibilitat Digital

———————————————————————————————–

Buenos días,

Te recordamos que tienes a tu disposición un formulario para realizar consultas, quejas y sugerencias sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de la Universidad de Alicante.

Entre otras cosas, puedes comunicarnos cosas como:

 • El texto es muy pequeño, el tipo de fuente es difícil de leer o el contenido me abruma por su disposición.
  • El contraste entre el color del texto y del fondo dificulta la lectura.
  • El contenido no se adapta bien a la pantalla de mi dispositivo.
  • No puedo acceder a ciertas funcionalidades por no ser compatible con mi dispositivo o tecnología de apoyo.

Puedes acceder al formulario desde: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/60

Tus aportaciones serán muy valiosas y nos ayudarán a construir un espacio digital más accesible.

Así mismo, te recordamos que en la parte inferior de las páginas web de la UA tienes un enlace “Accesibilidad” donde encontrar la declaración de accesibilidad con más información sobre el compromiso de la UA en materia de accesibilidad digital.

Muchas gracias por tu colaboración.

Vicerrectorado de Transformación Digital

Unidad de Accesibilidad Digital